MOB-versie | Naar grote versiehoofdtelwoorden

Hoofdtelwoorden - Numerales cardinales

cero

1

uno

2

dos

3

tres

4

cuatro

5

cinco

6

seis

7

siete

8

ocho

9

nueve

 

 

10

diez

11

once

12

doce

13

trece

14

catorce

15

quince

 

 

16

dieciséis

17

diecisiete

18

dieciocho

19

diecinueve

 

 

20

veinte

21

veintiuno, (-ún), -una

22

veintidós

23

veintitrés

24

veinticuatro

25

veinticinco

26

veintiséis

27

veintisiete

28

veintiocho

29

veintinueve

 

 

30

treinta

31

treinta y uno (un), una

32

treinta y dos

33

treinta y tres

 

 

40

cuarenta

41

cuarenta y uno (un), una

42

cuarenta y dos

 

 

50

cincuenta

60

sesenta

70

setenta

80

ochenta

90

noventa

100

cien

 

 

101

ciento uno (un), una

102

ciento dos

103

ciento tres

120

ciento veinte

121

ciento veintiuno, -a

183

ciento ochenta y tres

 

 

200

doscientos, -as

210

doscientos, -as diez

 

 

300

trescientos, -as

320

trescientos, -as veinte

 

 

400

cuatrocientos, -as

500

quinientos, -as

600

seiscientos, -as

700

setecientos, -as

800

ochocientos, -as

900

novecientos, -as

1000

mil

 

 

2000

dos mil

3000

tres mil

 

 

10.000

diez mil

15.000

quince mil

72.000

setenta y dos mil

 

 

125.000

ciento veinticinco mil

999.000

novecientos noventa y nueve mil  

 

 

1.000.000

un millón

1.500.000 

un millón quinientos mil

 miljard

mil millones

 biljoen

un billón

 

Van 16 t/m 99 staat tussen de tientallen en de eenheden y

Van 16 t/m 29 wordt het getal als één woord geschreven en verandert y in i; vanaf 31 worden de getallen, behalve de tientallen als drie woorden geschreven.

 

Ciento wordt cien voor een zelfstandig naamwoord en voor het telwoord mil.

 • cien revistas
 • cien mil habitantes
De vormen cientos (honderden), miles  (duizenden) worden gevolgd door de in combinatie met een zelfstandig naamwoord:
 • miles de turistas (duizenden toeristen)
 • cientos de libros (honderden boeken)

Geslacht - Género

Uno, veintiuno, treinta y uno etc wordt un, veintiún, treinta y un voor een mannelijk zelfstandig naamwoord.

 • un coche
 • veintiún coches

Voor een vrouwelijk zelfstandig naamwoord: una, veintiuna, treinta y una etc.

 • una persona
 • veintiuna mujeres

NB

Als telwoorden als uno, treinta y uno, etc. achter het zelfstandig naamwoord staan of helemaal zelfstandig gebruikt worden, wordt uno niet verkort tot un.

  

NB

Men zegt zowel página veintiuno, página treinta y uno, etc. (met vooral  aandacht voor het telwoord) als página veintiuna, página treinta y una, casa cuarenta y una, etc. (waarbij het zelfstandig naamwoord meer de aandacht vraagt).

 

 

Doscientos t/m novecientos hebben een vrouwelijke

vorm doscientas, trescientas etc. als zij staan bij een vrouwelijk zelfstandig naamwoord:

 • doscientas víctimas

 

Jaartallen - Años

Jaartallen worden als volgt uitgesproken: duizendtal, honderdtal, tiental, eenheid.

 • 1898: mil ochocientos noventa y ocho

 

Een miljoen, biljoen - Un millón, un billón

Un millón, un billón zijn zelfstandige naamwoorden en worden gevolgd door DE als er direct daarop een zelfstandig naamwoord volgt:

 • un millón de habitantes
 • tres millones de habitantes
 • siete millones quinientos mil habitantes. 

 

Voluit schrijven - Escribir en letras

In een tekst worden de getallen 1 tot en met 10 voluit geschreven.

 

Percentages - Porcentajes

Een percentage wordt altijd voorafgegaan door een lidwoord.

 • Un diez por ciento de los artículos tiene defectos.
 • El 5% de los niños está enfermo.

Telefoonnummers - Números de teléfono

Telefoonnummers worden vaak uitgesproken in tientallen. Soms in honderdtallen.

 • 192 8374, uitspraak:
  ciento noventa y dos ochenta y tres setenta y cuatro
  of
  uno noventa y dos ochenta y tres setenta y cuatro

Afrekenen - Pagar

Om het afrekenbedrag te noemen kun je zeggen:

 

          (Es) un euro (y) cuarenta. 

          (Es) un euro con cuarenta.

          (Es) uno con cuarenta.

          (Es) uno cuarenta. 

   

           Euro(s) kan worden weggelaten.

           1,40 €: coma (komma) wordt niet in een afrekenbedrag genoemd.

 

           Euros staat in het meervoud zodra het om meer dan één euro gaat. Het

           werkwoord staat dan ook in het meervoud: 

 

           (Son) trece euros con treinta. 

 

           Het werkwoord es, son hoeft niet te worden genoemd.

 

           Het euroteken € staat achter het bedrag: 14,95 €.

 

 

Rekenen - Calcular

Optellen - Sumar

 • Dos más tres son cinco.
  (2 + 3 = 5)
 • Dos y tres son cinco. 
  (2 + 3 = 5)

 

Aftrekken - Sustraer

 • Cinco menos cuatro es uno.
  (5 - 4 = 1)

 

Vermenigvuldigen - Multiplicar

 • Dos (multiplicado) por tres son seis.
  (2 x 3 = 6)

 

Delen - Dividir 

 • Seis dividido por tres son dos.
  (6 : 3 = 2)

Als de uitkomst van een som meer is dan 1 wordt de werkwoordsvorm son gebruikt.

 

Enkelvoudig en meervoudig - Simple y múltiple

simple              enkelvoudig             
doble

 dubbel

triple  drievoudig, driedubbel 
cuádruple  viervoudig
quíntuple  vijfvoudig
múltiple  meervoudig