MOB-versie | Naar grote versie


Structuurwoorden

Veelvoorkomende structuurwoorden

 

a condición de que       op voorwaarde dat
a fin de que zodat
a pesar de ondanks
al contrario daarentegen
al final tenslotte
además bovendien
al final, finalmente uiteindelijk
así que zodat
aun así desalniettemin, ondanks alles
aunque hoewel, ook al
cuando wanneer, als
como  (aan begin zin) aangezien, omdat; zoals
como consecuencia de ten gevolge van
con el fin de met het doel om
de todos modos in ieder geval
desde que sinds
después de nadat
durante gedurende
en breve in het kort 
en cambio daarentegen
en conclusión concluderend
en/por consecuencia dientengevolge
en cuanto zodra
en general over het algemeen
en resumen samenvattend
en último lugar op de laatste plaats
en una palabra in één woord
entonces dan, dus
entre otros onder andere
es decir dat wil zeggen
es que het is zo dat
hasta que totdat
mientras terwijl
ni ... ni ... noch ... noch ...
no obstante echter
o sea oftewel
pero maar
por ejemplo bijvoorbeeld
por eso daarom
por lo tanto daarom
por otra parte aan de andere kant
por una parte aan de ene kant
porque omdat
si als
sino maar wel
sin embargo toch
también ook
tan pronto como  zodra
todavía nog
todavía no nog niet
total que kortom
ya al, reeds
ya no niet meer
ya que want, aangezien