MOB-versie | Naar grote versieSignaalwoorden

Veelvoorkomende signaalwoorden

 

a condición de que       op voorwaarde dat
además bovendien
a fin de que opdat
a lo mejor misschien
a menos que tenzij
apenas nauwelijks
a pesar de ondanks
además de afgezien van
al contrario daarentegen
al final tenslotte
al final, finalmente uiteindelijk
al menos tenminste
a menudo vaak
aparte de afgezien van, behalve
apenas nauwelijks; hoogstens nog
a ser posible bij voorkeur 
así  zo, op die manier
así que zodat, dus 
a un tiempo tegelijkertijd
aun así desalniettemin, ondanks alles
aun cuando zelfs wanneer
aunque hoewel, ook al
a veces soms
bien ... bien  hetzij ... hetzij
como  (aan begin zin) aangezien, omdat; zoals
como consecuencia de ten gevolge van
con el fin de met het doel om
cuando wanneer, als
de ahora en adelante voortaan
de hecho eigenlijk, feitelijk; inderdaad
de nuevo opnieuw, nogmaals
de todos modos in ieder geval
dentro de nada heel binnenkort
dentro de poco binnenkort
desde que sinds
después de nadat
durante gedurende
el otro día onlangs
en absoluto geenszins
en adelante voortaan
en alguna parte ergens
en breve in het kort 
en cambio daarentegen
en conclusión concluderend
en/por consecuencia dientengevolge
en cuanto zodra
en cuanto a wat betreft, aangaande
en general over het algemeen
en resumen samenvattend
en último lugar op de laatste plaats
en una palabra in één woord
entonces dan, dus
entre otros, -as onder andere
entretanto ondertussen, intussen
es decir dat wil zeggen
es que het is zo dat
excepto behalve, uitgezonderd
hasta que totdat
incluso zelfs
lamentablemente helaas
las más de las veces meestal
más bien nogal
menos behalve, uitgezonderd
mientras terwijl
mientras tanto ondertussen; inmiddels
ni ... ni ... noch ... noch ...
ni siquiera zelfs niet
no obstante echter
no vaya a ser  zodat niet, om te voorkomen dat
o of
o sea oftewel
para nada helemaal niet
para que opdat, zodat
pero maar
por cierto  overigens; tussen haakjes; trouwens; eigenlijk
por decirlo así zogezegd
por descontado natuurlijk, begrijpelijkerwijs, uiteraard
por ejemplo bijvoorbeeld
por eso daarom
por lo tanto daarom, bijgevolg, derhalve
por otra parte aan de andere kant
por una parte aan de ene kant
porque omdat, want
pues (voegwoord) want
que

dat (voegwoord); want;

dan (na vergrotende trap)

salvo behalve
sea ... sea  hetzij ... hetzij
según volgens
si als
si no anders
siempre que altijd als
sino maar wel
sin embargo toch
solo slechts, alleen maar
también ook
tampoco evenmin
tan pronto como  zodra
todavía nog
todavía no nog niet
todo lo contrario net andersom
total que kortom
una y otra vez steeds weer
y en
ya al, reeds
ya no niet meer, niet langer
ya que want, aangezien
(ya) sea ... (ya) sea hetzij ... hetzij
y eso que  en dat terwijl, en dat hoewel 

 

NB

Om klinkerbotsing te voorkomen

- verandert het woordje y in e vóór woorden die beginnen met i of hi (maar niet voor woorden die beginnen met hie.

- verandert het woordje o in u vóór woorden die beginnen met o of ho.

 

 

 Pero of sino?

Maar vertaal je met pero en soms met sino.

Beide voegwoorden worden gebruikt voor een tegenstelling. De spreker gebruikt pero om een tegenstelling toe te voegen. Beide zinnen of zinsdelen zijn dan geldig.

De spreker gebruikt sino om aan te geven dat alleen het deel dat op sino volgt geldig is.

Sino komt alleen voor in combinatie met no.

 • El papel no es blanco, sino gris.
  (Het papier is niet wit, maar grijs).
 • No tengo sed, pero sí quiero tomar algo.
  (Ik heb geen dorst, maar ik wil wel wat drinken.)

NB  Men kan het ook zo uitdrukken:

Kan men aan de voorafaande ontkennende zin het woord 'weliswaar' toevoegen, dan wordt maar vertaald met pero.

 • Kim no sabe bien el español, pero se defiende.
  (Kim kan niet goed Spaans, maar hij kan zich redden.)

Een typische combinatie is: no solo ... sino también (niet alleen ... maar ook).

 • En este museo no solo hay cuadros, sino también fotos.
  (In dit museum hangen niet alleen schilderijen, maar ook foto's.)

Als na sino een andere persoonsvorm komt, wordt het sino que.

 • Ese chico no habla sino que grita.
  (Die jongen praat niet, maar hij schreeuwt.)

 

Speciale signaalwoorden

 

 

Anti

 

Het prefix anti schrijf je samen met het zelfstandig naamwoord, maar afzonderlijk en met een koppelteken vóór een afkorting of vóór een woord dat begint met een hoofdletter.

Opgelet: wanneer het zelfstandig naamwoord begint met -r- wordt het -rr- in de nieuwe samenstelling.

 • antigripe, anti
 • anti-OTAN, anti-PP
 • anti-Trump, anti-Putin
 • antirracista, antirruido

 

Ex

 

Het prefix ex schrijf je samen met het zelfstandig naamwoord, maar afzonderlijk vóór meerdere begrippen die een gezamenlijke betekenis hebben.

 • exmarido, examante
 • ex primer ministro, ex número uno

 

 

Re, requete  (ontzettend,  zeer veel)

 

Het prefix re gebruik je in spreektaal om een bijvoeglijk naamwoord of een bijwoord extra te versterken, en re kan op zijn beurt nog versterkt worden als requete.

 • rebién, resucio
 • requetefamoso, requetepronto

 

Súper

 

Het prefix súper schrijf je in samenstellingen zonder accent en samen met het zelfstandig naamwoord.

 

 • superhombre, superestrella