14534 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versieGetallen | hoofdtelwoorden


Hoofdtelwoorden - Numerales cardinales

cero

1

uno

2

dos

3

tres

4

cuatro

5

cinco

6

seis

7

siete

8

ocho

9

nueve

 

 

10

diez

11

once

12

doce

13

trece

14

catorce

15

quince

 

 

16

dieciséis

17

diecisiete

18

dieciocho

19

diecinueve

 

 

20

veinte

21

veintiuno, (-ún), -una

22

veintidós

23

veintitrés

24

veinticuatro

25

veinticinco

26

veintiséis

27

veintisiete

28

veintiocho

29

veintinueve

 

 

30

treinta

31

treinta y uno (un), una

32

treinta y dos

33

treinta y tres

 

 

40

cuarenta

41

cuarenta y uno (un), una

42

cuarenta y dos

 

 

50

cincuenta

60

sesenta

70

setenta

80

ochenta

90

noventa

100

cien

 

 

101

ciento uno (un), una

102

ciento dos

103

ciento tres

120

ciento veinte

121

ciento veintiuno, -a

183

ciento ochenta y tres

 

 

200

doscientos, -as

210

doscientos, -as diez

 

 

300

trescientos, -as

320

trescientos, -as veinte

 

 

400

cuatrocientos, -as

500

quinientos, -as

600

seiscientos, -as

700

setecientos, -as

800

ochocientos, -as

900

novecientos, -as

1000

mil

 

 

2000

dos mil

3000

tres mil

 

 

10.000

diez mil

15.000

quince mil

72.000

setenta y dos mil

 

 

125.000

ciento veinticinco mil

999.000

novecientos noventa y nueve mil  

 

 

1.000.000

un millón

1.500.000 

un millón quinientos mil

 miljard

mil millones

 biljoen

un billón

 

Van 16 t/m 99 staat tussen de tientallen en de eenheden y

Van 16 t/m 29 wordt het getal als één woord geschreven en verandert y in i; vanaf 31 worden de getallen, behalve de tientallen als drie woorden geschreven.

 

Ciento wordt cien voor een zelfstandig naamwoord en voor het telwoord mil.

 • cien revistas
 • cien mil habitantes
De vormen cientos (honderden), miles  (duizenden) worden gevolgd door de in combinatie met een zelfstandig naamwoord:
 • miles de turistas (duizenden toeristen)
 • cientos de libros (honderden boeken)

Geslacht - Género

Uno, veintiuno, treinta y uno etc wordt un, veintiún, treinta y un voor een mannelijk zelfstandig naamwoord.

 • un coche
 • veintiún coches

Voor een vrouwelijk zelfstandig naamwoord: una, veintiuna, treinta y una etc.

 • una persona
 • veintiuna mujeres

Uno, una komt in geslacht overeen met het zelfstandig naamwoord dat volgt op millones de, decenas de, docenas de in zinnen zoals

 • Soy una de los millones de personas que van a votar pronto. (In dit geval komt una overeen met personas.)
 • Juan es uno de las decenas de invitados. (In dit geval komt uno overeen met invitados.) 

NB

Als telwoorden als uno, treinta y uno, etc. achter het zelfstandig naamwoord staan of helemaal zelfstandig gebruikt worden, wordt uno niet verkort tot un.

  

NB

Men zegt zowel página veintiuno, página treinta y uno, etc. (met vooral  aandacht voor het telwoord) als página veintiuna, página treinta y una, casa cuarenta y una, etc. (waarbij het zelfstandig naamwoord meer de aandacht vraagt).

 

 

Doscientos t/m novecientos hebben een vrouwelijke

vorm doscientas, trescientas etc. als zij staan bij een vrouwelijk zelfstandig naamwoord:

 • doscientas víctimas

 

Jaartallen - Años

Jaartallen worden als volgt uitgesproken: duizendtal, honderdtal, tiental, eenheid.

 • 1898: mil ochocientos noventa y ocho

 

Een miljoen, biljoen - Un millón, un billón

Un millón, un billón zijn zelfstandige naamwoorden en worden gevolgd door DE als er direct daarop een zelfstandig naamwoord volgt:

 • un millón de habitantes
 • tres millones de habitantes
 • siete millones quinientos mil habitantes. 

 

Voluit schrijven - Escribir en letras

In een tekst worden de getallen 1 tot en met 10 voluit geschreven.

 

Percentages - Porcentajes

Een percentage wordt altijd voorafgegaan door een lidwoord.

 • Un diez por ciento de los artículos tiene defectos.
 • El 5% de los niños está enfermo.

Telefoonnummers - Números de teléfono

Telefoonnummers worden vaak uitgesproken in tientallen. Soms in honderdtallen.

 • 192 8374, uitspraak:
  ciento noventa y dos ochenta y tres setenta y cuatro
  of
  uno noventa y dos ochenta y tres setenta y cuatro

Afrekenen - Pagar

Om het afrekenbedrag te noemen kun je zeggen:

 

          (Es) un euro (y) cuarenta. 

          (Es) un euro con cuarenta.

          (Es) uno con cuarenta.

          (Es) uno cuarenta. 

   

           Euro(s) kan worden weggelaten.

           1,40 €: coma (komma) wordt niet in een afrekenbedrag genoemd.

 

           Euros staat in het meervoud zodra het om meer dan één euro gaat. Het

           werkwoord staat dan ook in het meervoud: 

 

           (Son) trece euros con treinta. 

 

           Het werkwoord es, son hoeft niet te worden genoemd.

 

           Het euroteken € staat achter het bedrag: 14,95 €.

 

 

Rekenen - Calcular

Optellen - Sumar

 • Dos más tres son cinco.
  (2 + 3 = 5)
 • Dos y tres son cinco. 
  (2 + 3 = 5)

 

Aftrekken - Sustraer

 • Cinco menos cuatro es uno.
  (5 - 4 = 1)

 

Vermenigvuldigen - Multiplicar

 • Dos (multiplicado) por tres son seis.
  (2 x 3 = 6)

 

Delen - Dividir 

 • Seis dividido por tres son dos.
  (6 : 3 = 2)

Als de uitkomst van een som meer is dan 1 wordt de werkwoordsvorm son gebruikt.

 

Enkelvoudig en meervoudig - Simple y múltiple

simple              enkelvoudig             
doble

 dubbel

triple  drievoudig, driedubbel 
cuádruple  viervoudig
quíntuple  vijfvoudig
múltiple  meervoudigBeter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2019 - NU Beter Spaans is een initiatief van  Martin van Toll Producties

in samenwerking met de redactie van NU Beter Spaans