11399 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versieGetallen | rangtelwoorden


Rangtelwoorden - Números ordinales

primer(o)/a

1e 

segundo/a

2e

tercer(o)/a

3e

cuarto/a

4e

quinto/a

5e

 

 

sexto/a

6e

séptimo/a

7e

octavo/a

8e

noveno/a

9e

décimo/a

10e

 

 

undécimo/a

11e

duodécimo/a

12e

decimotercer(o)/a

13e

decimocuarto/a

14e

decimoquinto/a

15e

 

 

decimosexto/a

16e

decimoséptimo/a

17e

decimoctavo/a

18e

decimonoveno/a 

decimonono/a

19e

vigésimo/a

20e

 

 

vigésimo/a primer(o)/a

21e

vigésimo/a segundo/a

22e

vigésimo/a tercer(o)/a 

23e

vigésimo/a cuarto/a

24e

 

 

trigésimo/a

30e

trigésimo/a primer(o)/a

31e

cuadragésimo/a

40e

quincuagésimo/a

50e

 

 

sexagésimo/a

60e

septuagésimo/a

70e

octogésimo /a

80e

nonagésimo/a

90e

centésimo/a

100e

millonésimo

1000e

 

 

 

Alleen 1e t/m 10e = Solo primero hasta décimo

Rangtelwoorden worden minder gebruikt dan in het Nederlands. Meestal worden alleen de rangtelwoorden primero tot en met décimo gebruikt. De overige rangtelwoorden worden over het algemeen gebruikt in officiële en formele taal.

 

 

Geslacht - Género

Rangtelwoorden gedragen zich als bijvoeglijke naamwoorden. Als zij horen bij een vrouwelijk woord, nemen ze de vrouwelijke vorm op –a aan.

 • la segunda persona
  (de tweede persoon)

De rangtelwoorden primero en tercero verliezen de o als zij voor een mannelijk zelfstandig naamwoord enkelvoud staan:

 • el primer año
  (het eerste jaar)
 • el tercer piso
  (de derde verdieping)

maar

 • la tercera planta
  (de derde verdieping)

 

Romeinse cijfers - Numeración romana

Siglos (eeuwen) worden aangegeven met een Romeins cijfer:

 • el siglo III
  uitspraak: el siglo tres, el tercer siglo
  (de derde eeuw)

maar

 • el siglo XVIII
  uitspraak: el siglo dieciocho
  (de achttiende eeuw)

 

Ook koningen, pausen ed. worden onderscheiden met Romeinse cijfers

 • Felipe II
  uitspraak: Felipe segundo 
 • Juan XXIII
  uitspraak: Juan veintitrés 

 

Breuken - Partitivos

una mitad een helft
un tercio een derde
dos tercios twee derde
un cuarto een vierde, een kwart
un quinto een vijfde
cinco séptimos     vijf zevende
tres décimos drie tiende

 

Ook gebruikt (in een niet-wiskundige zin)

 • la tercera parte
  (het derde deel)
 • la quinta parte
  (het vijfde deel)

Breuken bestaan uit een hoofdtelwoord en een rangtelwoord. Wanneer er een zelfstandig naamwoord op volgt, wordt dit voorafgegaan door het voorzetsel 'de'

 • dos tercios de la torta
  (twee derde van de taart)

medio/a = half

voor medio/a wordt geen onbepaald lidwoord gebruikt:

 • media hora
  (een half uur)Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2019 - NU Beter Spaans is een initiatief van  Martin van Toll Producties

in samenwerking met de redactie van NU Beter Spaans