8770 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versieVoorzetsels | vaste combinaties


Net zoals in het Nederlands zijn er in het Spaans veel bijwoordelijke uitdrukkingen en werkwoorden met een vast voorzetsel. Hier volgt een selectie waarin het Spaans juist verschilt van het Nederlands qua voorzetsel of qua vorm.

 

 

vaste combinaties met het voorzetsel 'a'

 

a ciegas blindelings
a escondidas heimelijk
a gusto naar zijn zin
a la derecha rechts
a la izquierda links
a la sombra in de schaduw
a las tres om drie uur
a los diez años op tienjarige leeftijd
a los dos días na twee dagen
a lo mejor misschien
a mano met de hand
a mediodía om twaalf uur 's middags
a medianoche om middernacht
a oscuras in het donker
a pie te voet
a sus anchas op zijn gemak
a tientas op de tast
a tiempo op tijd
a ver eens zien
al ataque ten aanval
al día siguiente   op de volgende dag
estar al día bij de tijd zijn, op de hoogte zijn
al lado naast
al sol in de zon
cara a cara oog in oog, 'face to face' 
estar al tanto op de hoogte zijn 
vuelta al mundo reis om de wereld

jugar al ajedrez

jugar a las damas

jugar al fútbol

jugar al hockey

jugar al tenis

schaken

dammen

voetballen

hockeyen

tennissen

preferir a  stellen boven

referirse a

 zinspelen op, doelen op

decidirse a  (vast) besluiten om
tener miedo a/de bang zijn voor

 

N.B. Het voorzetsel a wordt vóór een lijdend voorwerp geplaatst als het een bepaald persoon of bepaalde personen betreft.

 

vaste combinaties met het voorzetsel 'con'

 

con este tiempo   bij dit weer
limitar con grenzen aan
soñar con dromen van
contar con rekenen op                             

 

 

vaste combinaties met het voorzetsel 'de'

 

de buena gana graag, goedschiks
de día overdag
de noche 's nachts
de una vez ineens
enamorarse de verliefd worden op
estar contento de tevreden zijn met
estar de pie staan
estar de moda in de mode zijn
estar de vacaciones op vakantie zijn
hablar de praten over
ir de vacaciones op vakantie gaan
ir de copas gaan stappen
reírse de lachen om
tener ganas de zin hebben in
tener miedo de/a bang zijn voor

 

 

Vaste combinaties met het voorzetsel 'en'

 

en avión met het vliegtuig
en autobús met de bus
en barco met de boot
en coche met de auto
en tren met de trein
en cambio daarentegen
en el fondo eigenlijk
en otras palabras   met andere woorden
en pie rechtop
en serio serieus
pensar en denken aan
participar en deelnemen aan

 

 

Vaste combinaties met het voorzetsel 'entre'

entre otros            met z'n allen           
entre semana door de week

 

 

vaste combinaties met het voorzetsel 'para'

 

estar para salir nog moeten vertrekken
no estar para bromas niet in de stemming zijn voor grapjes
no sirve para nada dat dient nergens toe
para Navidad  met Kerstmis

 

 

vaste combinaties met het voorzetsel 'por'

 

brindar por toosten op
estar por

op het punt staan iets te doen

maar het nog niet gedaan hebben 

felicidades por gefeliciteerd met
gracias por bedankt voor

ir (a) por algo

iets gaan halen

loco por una cosa  

gek op iets zijn

orgulloso por

trots op

pagar por

betalen voor

por la mañana

's ochtends

por la noche 

's nachts
por la tarde 's middags
por lo tanto daarom
por orden alfabético  in alfabetische volgorde
por supuesto vanzelfsprekend
preguntar por vragen naar
yo por mi parte wat mij betreft

 

 

werkwoordcombinaties met vast voorzetsel

 

acabar de + infinitief zojuist ge ... hebben
dejar de + infinitief ophouden met ...
empezar a + infinitief    beginnen te ...
ir a + infinitief gaan/zullen ...
llamar la atención sobre   de aandacht vestigen op/vragen voor
ponerse a + infinitief beginnen te ...
volver a + infinitief weer ...

jugar al + (sport)

jugar al fútbol

jugar al hockey

jugar al bádminton

jugar al tenis

jugar a las damas

bij sporten met een bal, puck, shuttle e.d. 

voetballen

hockeyen

badmintonnen

tennissen

dammen
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2019 - NU Beter Spaans is een initiatief van  Martin van Toll Producties

in samenwerking met de redactie van NU Beter Spaans