13241 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versieDiversen | vaktermen


Grammaticale terminologie e.d.

 

acentuación, la de beklemtoning
adjetivo, el het bijvoeglijk naamwoord
adverbio, el het bijwoord
alfabeto, el het alfabet
almohadilla, la het hekje (#)
arroba, la het apenstaartje @
artículo, el het lidwoord 
artículo determinado, el het bepaald lidwoord
artículo indeterminado, el het onbepaald lidwoord

barra (oblicua), la

barra diagonal, la

de schuine streep, slash /

comillas, las

de aanhalingstekens ' '
comparativo, el de vergrotende trap
condicional, el de onvoltooid verleden toekomende tijd
condicional perfecto, el de voltooid verleden toekomende tijd
conectores, los de signaalwoorden
conjugación, la de vervoeging
conjugar vervoegen
conjunción, la het voegwoord
consonante, la de medeklinker
crema, la het trema, het deelteken  (bijv. ü)
deletrear spellen
diéresis, la het trema, het deelteken (bijv. ü)
frase zin; zinsdeel
futuro, el de onvoltooid tegenwoordige toekomende tijd
futuro perfecto, el de voltooid tegenwoordige toekomende tijd
género, el het geslacht
gerundio, el het tegenwoordig deelwoord
grados de comparación, los

de trappen van vergelijking

 

guion, el het koppelteken (-)
guion largo, el het gedachtestreepje (--)
indicativo, el de aantonende wijs
infinitivo, el de infinitief, onbepaalde wijs

llave, la

abrazadera, la

de accolade {}
letra, la de letter
letra cursiva, bastardilla, itálica, la de cursieve letter

letra de molde, de imprenta,

la

de drukletter
llevar tilde/acento een accent krijgen
mayúscula, la
de hoofdletter
minúscula, la
de kleine letter
muletilla, la het stopwoord
negación, la de ontkenning
numerales, los de telwoorden
número, el het getal/aantal
oraciones impersonales, las onpersoonlijke zinnen
orden de palabras, el de woordvolgorde
ortografía, la de spelling
paréntesis, las de (ronde) haakjes  ()
participio pasado, el het voltooid deelwoord
plural, el het meervoud
por ejemplo bijvoorbeeld
preposición, la het voorzetsel
presente de indicativo, el de tegenwoordige tijd (aantonende wijs)
presente de subjuntivo, el de tegenwoordige tijd (aanvoegende wijs)
pretérito imperfecto, el de onvoltooid verleden tijd
pretérito (in)definido, el de onvoltooid verleden tijd

pretérito perfecto, el

presente perfecto, el

de voltooid tegenwoordige tijd
pretérito pluscuamperfecto, el de voltooid verleden tijd
pronombre, el het voornaamwoord
pronombre demostrativo, el het aanwijzend voornaamwoord
pronombre indefinido, el het onbepaald voornaamwoord
pronombre interrogativo, el het vragend voornaamwoord
pronombre personal, el het persoonlijk voornaamwoord  
pronombre posesivo, el het bezittelijk voornaamwoord
pronombre reflexivo, el
het wederkerend voornaamwoord
pronombre relativo, el  het betrekkelijk voornaamwoord
pronunciación, la
de uitspraak
punto y coma, el
de puntkomma (;)

signo de exclamación inverso, el

het uitroepteken (!)

signo de exclamación invertido, el

signo de apertura, el

het omgekeerd uitroepteken

het openingsuitroepteken (¡)

signo de interrogación, el

signo de pregunta, le

het vraagteken (?)

signo de interrogación invertido, el

signo de apertura, el

het omgekeerd vraagteken

het openingsvraagteken (¿)

singular, el het enkelvoud
sonido, el de klank
subjuntivo, el de aanvoegende wijs
subjuntivo de imperfecto, el aanvoegende onvoltooid verleden tijd
sustantivo, el
het zelfstandig naamwoord      
tilde, la het teken boven de letter n (ñ), het accent op klinkers (á, é, í, ó, ú)
verbos, los de werkwoorden
vocal, la de klinkerBeter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2019 - NU Beter Spaans is een initiatief van  Martin van Toll Producties

in samenwerking met de redactie van NU Beter Spaans